เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

บดของค์การอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ...

ร้านยาคุณภาพดูกันอย่างไร ตอนที่ 1: บริการทางเภสัชกรรม 1.เภสัชกรเป็นผุ้ส่งมอบยา และต้องอธิบายการใช้ยาการปฏิบัติตัวเพื่อให้ใช้ยาได้อย่าง ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการขอขึ้นทะเบียนและ ...

All types of FDA registration and license services. Food registration (Sorbor.1,Sorbor.3,Sorbor.5,Sor.bor.7) FDA is the abbreviation of "Food and Drug Administration"< /strong> (Food and Drug Administration) is a government agency at the department level of Thailand, under the Ministry of Public Health. Has a duty to carry out consumer ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศคณะกรรมการแห งชาติด านยา

2008-3-10 · และยาพัฒนาจากสม ุนไพร ซึ่งมียาสมุนไพรหร ือตัวยาในส ูตรตํารับ รูปแบบยา ข อบ งใช ความแรง ขนาดและวิธีใช ตามรายละเอียดในบ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

องค์การเภสัชฯยันลงนามซื้อ ATK 8.5 ...

2021-8-27 · องค์การเภสัชฯยันลงนามซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด 30 ส.ค.นี้ ย้ำไม่ลดสเป็ก

เรียนรู้เพิ่มเติม

FDA-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ...

2021-9-3 · สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอแจ้งการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน อย. ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.

เรียนรู้เพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ สมเด็จพระเจ ้า ...

2017-1-6 · (๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเลขาธ ิการคณะกรรมการ อาหารและยา นอกจากการอนุญาตใน (๒)

เรียนรู้เพิ่มเติม

กาแฟ สรรพคุณและประโยชน์ของ ...

สำหรับสายพันธุ์หลักของกาแฟที่ปลูกกันทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกัน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ กาแฟอาราบิก้า (Coffee arabica) และ กาแฟโรบัสต้า (Coffee canephora) โดยกาแฟอาราบิก้า ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระเบิด องค์การอาหารและยา ...

แพลตฟอร์ม Alibaba ที่จะมอบรายการชื่นชอบให้แก่ท่าน ระเบิด องค์การอาหารและยา ที่ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและดูแลตัวเอง,อุปกรณ์ทำผมสำหรับร้านทำผม ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

การบังคับใช้กฎหมายตาม ...

2018-2-23 · (๑) การผลิตยาซึ่งผลิตโดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนา้ที่ป้องกนัหรือบาํบดัโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม

เรียนรู้เพิ่มเติม

FDA

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ ... ตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์ยา ตัวอย่าง 1A 234/5678 ท่านสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ยา โดยเลขที่ที่ปรากฏบนฉลาก ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

องค์การอาหารและยา

เครื่องบดยา บดธัญพืช ความจุ 1500 กรัม เครื่องบรรจุสินค้า ข้าว น้ำจิ้ม ... คือ อักษรย่อของ "สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา"(Food and ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

หญ้าหวาน สรรพคุณและประโยชน์ ...

สรรพคุณของหญ้าหวาน. สมุนไพรหญ้าหวาน ช่วยเพิ่มกำลังวังชา. ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น. ช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรค ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

New เอกสาร Microsoft Word

2018-9-13 · คณะกรรมการอาหารและยา ข อ 7 กาแฟสําเร็จรูป ต องมีคุณภาพหร ือมาตรฐาน ดังต อไปนี้ (1) มีกลิ่นและรสของกาแฟแท

เรียนรู้เพิ่มเติม

แผนยุทธศาสตร ์ การจัดการการด ...

2016-10-11 · แผนยุทธศาสตร ์ การจัดการการด ื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ...

2020-2-25 · ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ... เก็บรักษาบัญชีการขายยาท ี่จัดทําตามข ้อ ๒ ณ สถานที่ขายยา ตามที่ระบุไว้ในใบอน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กองอาหาร Food Division

2021-8-31 · กองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 E-mail : [email protected]

เรียนรู้เพิ่มเติม

คําแนะน ําในการจ ัดทําโครงร าง ...

2021-8-6 · รายละเอียดแนบท ายประกาศส ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หน า 1/17 เรื่อง คําแนะน ําในการจ ัดทําโครงร างการศ ึกษาชีวสมมูลในมน ุษย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ...

2018-9-13 · สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล ้ว ซึ่งมีรายละเอ ียดตามบ ัญชีหมายเลข 2 แนบ ... ให้ผู้อนุญาตประกอบการขออน ุญาตผล ิตภัณฑ์ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

กองอาหาร Food Division

2020-8-7 · ในอาหารและอาหารสัตว์ (Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed; CODEX STAN 193-1995) ฉบับล่าสุด (3.3) กรณีผลิตภัณฑ์อาหารสุดท้ายซึ่งไม่มีค่า ML ของสารปนเปื้อนก าหนดไว้เป็นการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

FDA

บัญชีการขายยาอันตรายเฉพาะรายการที่เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากำหนด (แบบ ข.ย. ๑๑)

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

- Registered Courses and Training Agencies for Legal Requirements (Announced on 14th February B.E.2556 (2013)) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขึ้นทะเบียนรายชื่อหลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

10 คุณประโยชน์ของขมิ้นชัน ...

2020-12-23 · "ขมิ้นชัน" (Turmeric) สมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณทางยา ช่วยป้องกันและรักษาโรคต่างๆ เช่น ลดกรดในกระเพาะ รักษาริดสีดวงทวาร ล้างพิษตับ และมีฤทธิ์ต้าน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์กลางบริการภาครัฐ ...

หน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปรับปรุงล่าสุด : 11 มี.ค. 2558 / เข้าชม 10157 ครั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

กองด่านอาหารและยา Logistics

2021-9-1 · กองด่านอาหารและยา Logistics - Covid_importP. สามารถยื่นขอผ่อนผันการนำเข้าเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับ COVID-19 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วัน ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

คู่มือการด าเนินงานการเฝ้า ...

2020-9-9 · ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข คู่มือการด าเนินงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาต้านมาลาเรีย ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

เภสัชศาสตร์

2021-9-2 · เภสัชจลนศาสตร์เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดูดซึม, การกระจาย, เมตาบอลิซึม และ การกำจัดยาออกจากร่างกาย โดยเน้นการศึกษาว่าผลของ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

Helpie FAQ | สำนักงานคณะกรรมการอาหาร ...

2) ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มาที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา88/24 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เรียนรู้เพิ่มเติม

องค์การอาหารและยาตกลงใช้ยีน ...

องค์การอาหารและยาตกลงใช้ยีนบำบัดครั้งที่ 1 ... ว่าการอภิปรายหลายครั้งที่เกิดขึ้นกับองค์การอาหารและ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

erythritol powder น้ำตาลอิริทริทอล ชนิดบด ...

erythritol powder น้ำตาลอิริทริทอล ชนิดบดละเอียด น้ำตาลไม่ให้พลังงาน Keto เหมาะสำหรับนำไปทำ Bakery เพราะมีลักษณะบดละเอียด คล้ายน้ำตาลไอซ์ซิ่ง บรรจุ 1 kg ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบตรวจสอบการอนุญาต

ผ.1/2559 หรือ ค้นหาด้วยชื่อ "เครื่องบดกระดูก" ... สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรการฝึกอบรม – มูลนิธิ ...

มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา > หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2564 หลักสูตร : ผู้ควบคุมการผลิตน้ำ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใน ...

( ข) ประเภทยา แผนโบราณ ( 1 ) ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ ... ขอใบอนุญาตจะต้องขอตามประเภทที่ทางองค์การอาหารและยาเป็นผู้กำหนดให้ ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

FDA-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ...

และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. มีผลให้ไม่สามารถใช้เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ในเวลาดังกล่าว

เรียนรู้เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตร, Trat ...

2021-7-22 · องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ที่อยู่ 481 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ประวัติและความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 1.ขนาดและที่ตั้ง ...

เรียนรู้เพิ่มเติม

รู้ก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้า

2021-5-4 · กลีเซอรีน (Glycerine) เป็นสารที่ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น แต่มีรสชาติหวานเล็กน้อย องค์การอาหารและยา (FDA) ยืนยันถึงความปลอดภัยว่าใช้ได้ทั้งในอาหารและยา ...

เรียนรู้เพิ่มเติม